Sekretariát

M. Schneidra - Trnavského 2/a 844 46
Tel.: +421 642 87 489
Mobil: +421 905 328 411
Fax: +4212 642 87 489
E-mail: filanj@gmail.com

Meno a Priezvisko Telefón Mobil E-mail
Zoznam Členov
Meno a Priezvisko Telefón Mobil E-mail
Zoznam Členov

História

Únia telovýchovných organizácií Polície Slovenskej republiky (UNITOP SR) ako ucelená a kompaktná súčasť federatívnej únie si píše svoju históriu od 29. júna 1990, keď na zakladajúcom valnom zhromaždení v Brne padlo rozhodnutie o vytvorení dobrovoľného záujmového združenia samostatných rezortných klubov polície s názvom „Únia telovýchovných organizácií polície Českej a Slovenskej federatívnej republiky“ so skratkou UNITOP ČSFR.

UNITOP SR po trojročnom pôsobení v rámci spomínanej federatívnej únie si začína písať svoju vlastnú „sólo“ históriu od zaregistrovania zmeny svojich stanov dňa 15. apríla 1993. Počas uplynulých 15 rokov prezidentmi únie boli páni z čelného vedenia MV SR a to: p. Borodovčák, Svěchota, Mitro, Belo-Caban, Michalko a Solčanský. Generálnym sekretárom od vzniku únie až do roku 2000 bol pán Tibor Varga.

Vznik našej únie úzko súvisí, resp. priamo vyplynul zo zámerov a snáh orientovať obsah a organizovanie telesnej výchovy a športu v nových spoločensko – politických podmienkach po roku 1989, prispôsobiť ju k potrebám policajtov a zamestnancov rezortu MV SR s tým, že športové kluby polície budú aj v ďalšom období otvorené aj pre širokú verejnosť. Tieto zásady platili pri vzniku i počas doterajšieho fungovania únie a platia aj naďalej.

V súčasnosti únia združuje 54 športových klubov polície s celkovým počtom členov 8260. UNITOP SR je riadnym členom Svetovej športovej policajnej únie (USIP) od 1. januára 1993 a taktiež Európskej športovej policajnej únie (USPE) od 1. júla 1994.