Zasadnutia valného zhromaždenia

Súbory na stiahnutie

Zápis 32 VZ

uznesenie 32. valného zhromaždenia

zápis 30. VZ

uznesenie 30. VZ

zápis 29. VZ

uznesenie 29. VZ

zápis 28. VZ

uznesenie 28. VZ

zápis 27. VZ

uznesenie 27. VZ

Zasadnutia Rady

Súbory na stiahnutie

Zápis z 1. rady - 2022

rada 2020 - zápis

3. rada zápisnica

2. rada zápisnica

Legislatíva

Súbory na stiahnutie

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

Zoznam variabilných symbolov používaných pri poskytovaní transferov a pri vrátení nepoužitých prostriedkov poskytovaných MVSR

Zákon č. 287/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Zákon č. 8/2013 Z. z. z 13.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 146/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z.

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR - účinnosť zákona od 01.09.2019

Stanovy UNITOP SR

Povinné zverejňovanie

Súbory na stiahnutie

Výzva 2022 - Volejbal ženy II

Zúčtovanie dotácie 2021

Výpis z dotačného účtu

Výsledky M MV a PZ SR v skialpe 2022

Výzva 2022 - volejbal muži

Zverejnenie dobrovoľníkov 2021