Stanovy

ÚNIA TELOVÝCHOVNÝCH ORGANIZÁCIÍ POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STANOVY

Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky je samostatnou, nezávislou, dobrovoľnou, apolitickou organizáciou, ktorá realizuje svoju činnosť na demokratických princípoch. Odmieta všetky ideológie a akúkoľvek diskrimináciu z dôvodov národnosti, pohlavia, rasy, politického presvedčenia a náboženského vyznania.

Článok I.
Základné ustanovenie

 1. Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky (ďalej len UNITOP) je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa združujú ako fyzické a právnické osoby v súlade so zákonom 83/1990 Zb. z 27. marca 1990  v znení neskorších predpisov po združovaní občanov do športových klubov polície na Slovensku /ďalej len ŠKP/
 2. Poslaním UNITOP je chrániť a presadzovať záujmy svojich členov
 3. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia sa dobrovoľne združuje do ďalších združení s cieľom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb svojich členov v oblasti športu.
 4. UNITOP zastupuje záujmy slovenského policajného športu v medzinárodných združeniach a to v Európskej policajnej športovej asociácii

Článok II.
Hlavné úlohy

 1. UNITOP zastupuje a chráni záujmy svojich členov. V rámci svojich možností vytvára organizačné, ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky na ich činnosť. V súlade s týmito stanovami ich zastupuje vo vzťahu k  príslušným štátnym a verejnoprávnym subjektom.
 2. V spolupráci s príslušnými subjektmi sa podieľa na organizovaní významných domácich športových súťaží a športových podujatí pre príslušníkov policajného zboru a pracovníkov MV SR organizovaných ÚSPE a USIP.
 3. V spolupráci s príslušnými subjektmi najmä so Strediskom štátnej športovej reprezentácie MV SR a Odborom výcviku Prezídia Policajného zboru SR zabezpečuje účasť športovcov na domácich, európskych a svetových športových súťažiach príslušníkov policajného zboru a pracovníkov MV SR organizovaných USPE a USIP.

Článok III.
Členstvo

 1. Členstvo v UNITOP môže byť kolektívne a čestné.
 2. Kolektívnym členom UNITOP sa môže stať športový klub polície, ktorý má sídlo na Slovensku a to na základe písomnej žiadosti, v ktorej vyjadrí svoj súhlas so Stanovami UNITOP zaplatením členského poplatku a po prijatí Valným zhromaždením UNITOP.
 3. Čestné členstvo fyzickým a právnickým osobám môže udeliť Valné zhromaždenie UNITOP. Návrh na schválenie čestného členstva Valnému zhromaždeniu predkladá Rada UNITOP.
 4. Kolektívne a čestné členstvo zaniká:
  1. na základe písomného oznámenia člena o vystúpení z UNITOP,
  2. neuhradením členského poplatku za príslušný kalendárny rok,
  3. zánikom, resp. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho zániku,
  4. vylúčením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia UNITOP.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

 1. Práva členov:
  1. zúčastňovať sa na činnosti UNITOP,
  2. byť informovaný o činnosti a hospodárení UNITOP,
  3. navrhovať a voliť kandidátov do orgánov UNITOP,
  4. podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti UNITOP a požadovať na ne odpoveď v lehote do 30 dní.
 2. Povinnosti členov:
  1. dodržiavať stanovy, smernice a uznesenia orgánov UNITOP,
  2. podieľať sa na činnosti UNITOP, chrániť a presadzovať záujmy UNITOP,
  3. riadne a včas platiť členský poplatok schválený Valným zhromaždením,
  4. konať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno UNITOP.

Článok V.
Orgány združenia

 1. Orgány UNITOP:
  1. 1.a/ Valné zhromaždenie / ďalej len VZ /
  2. 1.b / Rada UNITOP
  3. 1.c / Kontrolná komisia /ďalej len KK /
 1. 1.1 Valné zhromaždenie UNITOP
  1. Je najvyšším orgánom UNITOP.
  2. Valné zhromaždenie zvoláva Rada UNITOP najmenej jedenkrát za rok.
  3. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Rada UNITOP na základe písomnej požiadavky najmenej 1/3 klubov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti na sekretariát UNITOP. Mimoriadne VZ má právo zvolať aj Rada UNITOP za účelom riešenia mimoriadne závažných otázok, súvisiacich s činnosťou UNITOP.
  4. Zúčastňujú sa ho delegáti športových klubov polície, členovia orgánov UNITOP a pozvaní hostia.
  5. 1.1.1 Právomoci Valného zhromaždenia:
   1. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
   2. schvaľuje vznik, zrušenie a likvidáciu združenia,
   3. schvaľuje názov a symboliku združenia,
   4. schvaľuje Organizačný poriadok UNITOP, Ekonomickú smernicu UNITOP a uznesenia VZ,
   5. schvaľuje výšku členského poplatku,
   6. schvaľuje plán hlavných úloh, rozpočet UNITOP a výsledok hospodárenia,
   7. volí a odvoláva prezidenta a členov Rady UNITOP,
   8. volí a odvoláva predsedu a členov kontrolnej komisie,
   9. schvaľuje vstup UNITOP do iných združení, udeľuje čestné členstvo,
   10. schvaľuje prijatie a vylúčenie kolektívnych a čestných členov do /z/ UNITOP,
   11. berie na vedomie správu kontrolnej komisie.
  6. 1.1.2 Valné zhromaždenie je uznášania schopné:
   1. ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim,
   2. dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých prítomných delegátov VZ s hlasom rozhodujúcim schvaľuje uznesenia podľa článku V., odstavec 1.1.1., bod a),b),c),
   3. pre schválenie uznesenia v ostatných bodoch je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim,
   4. v prípade, že 60 minút po stanovenom začiatku VZ nebude prítomný požadovaný počet členov s hlasom rozhodujúcim, je VZ schopné prijímať uznesenia a voliť členov nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s hlasom rozhodujúcim a dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim v prípade hlasovania podľa článku V., odstavec 1.1.1., bod a),b),c),.
   5. Každý ŠKP má právo delegovať na VZ jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim.
 2. 1.2. RADA UNITOP
  1. 1.2.1 Hlavné úlohy
   1. Je výkonným a riadiacim orgánom UNITOP, ktorý riadi činnosť UNITOP v období medzi riadnymi zasadnutiami VZ.
   2. Na čele Rady UNITOP je prezident, ktorý je štatutárnym zástupcom UNITOP.
   3. Radu UNITOP tvoria : Prezident, viceprezident a päť členov.
   4. Členov Rady UNITOP volí valné zhromaždenie.
   5. Funkčné obdobie Rady UNITOP je štvorročné.
   6. Ak niektorý člen Rady UNITOP z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo ju dlhodobo, viac ako 6 mesiacov fyzicky nemôže vykonávať, bude do najbližšieho konaného VZ kooptovaný do Rady UNITOP nový člen, ktorý pri voľbách získal najviac hlasov ako ďalší v poradí.
   7. Ak z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo ju dlhodobo, viac ako 6 mesiacov fyzicky nemôže vykonávať prezident, musí Rada UNITOP do 30 dní zvolať mimoriadne VZ.
   8. Rada UNITOP sa schádza minimálne jedenkrát za štyri mesiace a je uznášania schopná, ak je prítomná kvalifikovaná väčšina všetkých jej členov. Ak je počet členov Rady UNITOP pri hlasovaní párny, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta.
  2. 1.2.2 Práva a povinnosti Rady UNITOP:
   1. zvoláva a organizačne zabezpečuje riadne, resp. mimoriadne VZ,
   2. zastupuje UNITOP voči iným subjektom na Slovensku i v zahraničí,
   3. zostavuje plán činnosti a správu o činnosti UNITOP a predkladá ich VZ,
   4. zostavuje rozpočet a výsledky hospodárenia a predkladá ich VZ,
   5. pravidelne hodnotí plán činnosti a plnenie rozpočtu,
   6. ako svoje poradné orgány si zriaďuje stále alebo dočasné odborné komisie,
   7. zriaďuje sekretariát UNITOP, riadi a kontroluje jeho činnosť, určuje pracovné náplne schválených pracovníkov,
   8. schvaľuje nominácie reprezentantov a členov výprav UNITOP na medzinárodné podujatia doma i v zahraničí,
   9. schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie na súťaže a podujatia organizované UNITOP, konané na Slovensku,
   10. spravuje majetok a finančné prostriedky UNITOP v súlade so schváleným rozpočtom a internými smernicami UNITOP.
 3. 1.3.KONTROLNÁ KOMISIA UNITOP
  1. Je najvyšším voleným kontrolným orgánom UNITOP.
  2. Je nezávislým orgánom a správu o svojej činnosti predkladá VZ.
  3. Má predsedu a dvoch členov, ktorí sú volení VZ.
  4. Jej funkčné obdobie je štvorročné.
  5. Schádza sa podľa potreby, minimálne dvakrát ročne.
  6. Predseda kontrolnej komisie (alebo ním poverený člen), má právo zúčastňovať sa zasadnutia Rady UNITOP s hlasom poradným.
  7. Pri svojej práci sa riadi smernicou pre činnosť kontrolnej komisie schválenou VZ.
  8. 1.3.1. Právomoci kontrolnej komisie:
   1. Kontrolovať správnosť postupov členov Rady UNITOP vo všetkých oblastiach činnosti UNITOP,
   2. Kontrolovať dodržiavanie stanov, uznesení, vnútorných noriem a všeobecne platných právnych predpisov,
   3. Dohliadať na hospodárne nakladanie so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom UNITOP,
   4. Vykonávať kontrolu hospodárenia,
   5. Navrhovať Rade UNITOP opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Článok VI.
Majetok a hospodárenie

 1. Zdrojom majetku UNITOP sú členské príspevky, dary, dotácie a príjmy z vlastnej činnosti.
 2. UNITOP má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. O tento majetok je povinný sa starať, chrániť a zveľaďovať ho. Nakladá s ním v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými smernicami UNITOP.
 3. UNITOP hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením.

Článok VII.
Symboly

 1. UNITOP má svoj znak, odznak, vlajku, zástavu, ktoré používa pri športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Článok VIII.
Zánik združenia

 1. UNITOP zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 2. O zániku združenia jeho zlúčením s iným združením, alebo dobrovoľnom rozpustení, rozhoduje Valné zhromaždenie. V prípade, že VZ nie je uznášania schopné, ani po opakovanom zvolaní s odstupom pracovných dní, túto právomoc prevezme Rada UNITOP.
 3. VZ menuje likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi Ministerstvu vnútra SR do 15 dní po ukončení likvidácie.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy UNITOP a ich zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením UNITOP a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a vnútornými normami UNITOP.

Zasadnutia valného zhromaždenia

Súbory na stiahnutie

Zasadnutia Rady

Súbory na stiahnutie

Legislatíva

Súbory na stiahnutie

Prehľady

Súbory na stiahnutie